Vår politik i Örkelljunga

Vi moderater vill ta ytterligare steg in i
framtiden tillsammans med Örkelljungaborna.
För oss moderater är det därför viktigt att fortsätta
utveckla Örkelljunga till ett samhälle med ett boende
för gemenskap och hållbarhet som även gör det
attraktivt för företag. Vi verkar för att skapa god
företagsmiljö och nya arbetstillfällen.
Tillsammans växer vi – Vi tror på framtiden.

Vår politik

Arbetsmarknad

Företag ska med lätthet kunna få kontakt med kommunen.
Ett större antal företag etablerade i Örkelljunga innebär att nya arbetsmöjligheter öppnas upp och att fler människor kommer i arbete. Att våra ungdomar får en god start på sina arbetsverksamma år är viktigt, därför satsar vi på projekt riktade till arbetslösa ungdomar. Kommunen är en stor arbetsgivare och därför är det viktigt att vi aktivt arbetar för att vara en attraktiv sådan. Turism ska betraktas som en näringslivsfråga, som ger arbetstillfällen och ökade intäkter. Vi vill därför tillsammans med besöksnäringen fortsätta utveckla bygden som turistmål.

Ekonomi

Vi i Samstyret styr kommunen. Ordning och reda i ekonomin är ett av våra ledord som vi verkligen lever upp till.
Vi skiljer oss dessutom från de flesta av landets kommuner då vi har vår pensionsskuld i balans,
vilket trygga våra utbetalningar. Detta skapar en grundläggande trygghet hos våra anställda och våra invånare.
Vår vision är att bra kommunal verksamhet med hög kvalitet inte behöver kosta orimligt mycket pengar. Kommunen ska sköta sina grundläggande uppgifter och lämna de uppgifter som en privat aktör kan göra bättre till dem.

Utbildning

Bland kommunens viktigaste grunduppgifter ingår att tillhandahålla en kvalitativ och kunskapsinriktad förskola och utbildning. Vi moderater vill att alla elever ska uppnå de mål som ger behörighet för vidare utbildning samt att varje elev ska ha arbetsro och känna sig trygg. Nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling i våra skolor ska gälla. IT utgör en allt viktigare del i skolans verksamhet och därför satsar vi på fortbildning av personal, bättre infrastruktur och digitala redskap.
Inom förskolan är det viktigt att barnen blir sedda och moderaterna vill därför öka personaltätheten inom förskola och förskoleklass. För att underlätta för föräldrar med udda arbetstider vill vi också öka öppettiderna i barnomsorgen och fortsatt nattis.

Barnomsorg

Inom barnomsorgen ska man själv få bestämma om man vill ta hand om barnet eller om förskolan
ska få ansvaret, föräldrar ska givetvis få välja skola tillsammans med sina barn och gymnasie-utbildningar ska vara sökbara var de än finns. Valfrihet är viktigt för oss moderater och vi vill därför undersöka om det är möjligt att utöka skolskjutsarna så att alla får åka efter vald skola, kommunal
såväl som fristående.

Vård och omsorg

Grunden för arbetet inom äldreomsorgen är valfrihet och trygghet. Det finns en lång rad olika valmöjligheter inom boenden och hemtjänst med hjälp av många fristående aktörer.
Äldrevården och övrig omsorg har under det senaste decenniet varit föremål för ständiga krav på utveckling. Vård och omsorg tillhör de högst prioriterade områdena för oss moderater, och det är inom omsorgen som vi vill satsa resurser.
När man blir pensionär ska man själv få välja var man vill bo och vem som ska hjälpa till när man inte längre orkar själv. Vi vill stimulera fler seniorboenden och trygghetsboenden i hela kommunen – bl.a. genom att verka för att ett modernt äldreboende byggs med senaste tekniken
för både boende och personalens arbetsmiljö.

Kommunikationer och miljö

Kommunens attraktivitet för boende och näringsverksamhet är helt beroende av utmärkta kommunikationer till centralorten och våra byar. Med utvecklingen av cykelleder vill vi förbättra infrastrukturen för kommunen. Vi moderater vill satsa på cykelvägar och göra Örkelljunga till en cykelkommun. Till kommunikationer hör även de via internet, vi vill fortsätta bygga ut fibernätet med målet att alla ska få tillgång till fiber.
Tillväxt och utveckling av Örkelljunga måste givetvis gå hand i hand med hänsynstagande till miljön. Moderaterna vill att kommunen skapar förutsättningar för och stödjer etablering av miljöriktiga bilpooler och att man i upphandlingar ska sträva efter närodlade livsmedel till våra barn och äldre.
Miljöfrågan är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna för oss alla. Ett miljövänligt tänkande ska genomsyra alla beslut och verksamheter i kommunen.

Kultur och fritid

Ett nyskapande och fritt kulturliv är en av grunderna för ett öppet samhälle – kulturell mångfald stimulerar inte bara människans intellektuella och emotionella utveckling, utan bidrar också till att utveckla det civila samhället och det offentliga samtalet.
Vår fina natur och vår allhall FORUM, utvecklar Örkelljungas attraktionskraft.
Barn och ungdomar saknar till skillnad från vuxna egna medel att finansiera sin fritid vilket gör dem till en prioriterad grupp för fritids- och kultursatsningar och därmed målgruppen för riktade subventioner.

Energi

Moderaterna är för förnyelsebar energi. Men i och med att vårt landskap är unikt och sårbart vill vi dock vara sparsamma med nya grupperingar (geografiska etableringar) av vindkraft.
Moderaterna ser gärna att försök görs med solenergi på våra kommunala fastigheter samtidigt som vi arbetar med att sänka energiförbrukningen i dessa. Vi har verkat för att bl.a. Forum har installerat solceller på taket.

Kommunala bolag

Vi vill fortfarande äga en majoritet av våra kommunala bolag, Örkelljungabostäder AB och Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB. Det är av värde för våra skattebetalare att vi har koll på taxorna när det gäller Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB. Örkelljunga kommun är den största kunden och det faktum att vi har en låg taxa är en bidragande del av den attraktiva marknad vi kan erbjuda investerare och exploatörer.

Örkelljungabostäder AB är ett kommunalt bostadsbolag i kommunen. Vi har genom försäljning av en del av våra bostäder skapat möjlighet att bygga nya hyresrätter såväl i centralorten som i byarna. Vi har också ett verktyg att använda i tider då marknaden är utslagen. Vårt sociala åtagande blir mycket billigare och lättare när vi själva kan råda över bostäder på detta sätt.

Vi äger delar (26%) i NÅRAB – Norra Åsbo Renhållning AB. För att vi moderater ska stödja ett fortsatt delägarskap i NÅRAB ska vi kunna se att det ger kommunen fördelar som uppväger och ger mervärden i förhållande till att köpa dessa tjänster på en fri marknad.

Tappade uppkopplingen